TECHNOLOGY
工程技术中心
澳门新莆京娱乐网站 >> 工程技术中心 >> 疾病防控 >> 猪流行性腹泻病毒流行株S蛋白高变区B细胞线性表位肽的鉴定
猪流行性腹泻病毒流行株S蛋白高变区B细胞线性表位肽的鉴定
2020-03-12 09:19:44

14-猪流行性腹泻-1.jpg

14-猪流行性腹泻-2.jpg

14-猪流行性腹泻-3.jpg

14-猪流行性腹泻-4.jpg

14-猪流行性腹泻-5.jpg

14-猪流行性腹泻-6.jpg

14-猪流行性腹泻-7.jpg

14-猪流行性腹泻-8.jpg

14-猪流行性腹泻-9.jpg

14-猪流行性腹泻-10.jpg

14-猪流行性腹泻-11.jpg

14-猪流行性腹泻-12.jpg

14-猪流行性腹泻-13.jpg